Google executive heaps praise on Thai startup ecosystem