Wharton dean says West underestimates Southeast Asia