ใบสลิปเงินเดือนสำคัญไหม? และสามารถขอที่ไหนได้บ้างในปี 2565

ความสำคัญของใบสลิปเงินเดือนปี  2565

ก่อนอื่นเลยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจไปพร้อมกันๆว่าสลิปเงินเดือนคือใบรายการที่แสดงถึงรายการรับและรายการหักของพนักงานที่ทำงานในแต่ละเดือนซึ่งในสลิปเงินเดือนพนักงานจะการแจกแจงจำนวนเงินไว้อย่างละเอียดโดยรวมจะแสดงถึงรายได้สุทธิของเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้นๆใช้เป็นหลักฐานที่จะแสดงถึงรายได้ของผู้ที่ได้รับเงินเดือนรวมทั้งเป็นหลักฐานว่าบริษัทได้มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานจริง

สลิปเงินเดือนพนักงานจะประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงถึงตัวบุคคลที่รับเงินเดือน ทั้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แผนก วันเดือน ปี ที่ออกใบสลิปเงินเดือน เงินเดือนที่ได้รับและรายได้อื่นๆ เช่น เงินโบนัส สวัสดิการค่าชุดยูนิฟอร์ม เงินโอทีค่าล่วงเวลา เงินค่าวิชาชีพ เป็นต้น และในส่วนของรายการหัก เช่น ค่าประกันสังคม ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย เงินค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

บริษัทที่ออกใบสลิปเงินเดือนจะมีแบบฟอร์มขอใบสลิปเงินเดือนแต่ละที่คล้ายกันหรือมีลักษณะแตกต่างกันได้เล็กน้อย เราสามารถค้นหาตัวอย่างสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ในหน้าอินเทอร์เน็ตต่างๆ

ใบสลิปเงินเดือนใช้ทำอะไร 

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใบสลิปเงินเดือนถือเป็นเอกสารสำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเงินรายได้ส่วนบุคคล หากเราต้องการที่จะขอกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเราจึงต้องยื่นใบสลิปเงินเดือนเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงรายได้ทุกครั้งเพื่อให้สถาบันการเงินหรือธนาคารประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้เอาไว้ว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของเงินรายได้ในแต่ละเดือนจะต้องเป็นอย่างไร และผู้ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ในปี 2022 หลายบริษัทอาจจะยังมีการแจกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นกระดาษคาร์บอนและบางที่อาจจะมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเข้าดูสลิปเงินเดือนให้พนักงานดูสลิปเงินเดือนได้ทางออนไลน์รวมทั้งสามารถสลิปเงินเดือนปริ้นเองได้ด้วย

ถ้าใบสลิปเงินเดือนหายต้องทำอย่างไร

สำหรับคนที่ต้องการใช้สลิปเงินเดือนเป็นหลักฐานแสดงถึงเงินรายได้ในการขอกู้สินเชื่อ ก็อาจจะมีบางครั้งที่เราได้ทำเอกสารสำคัญอย่างใบสลิปเงินเดือนหายไป ในกรณีนี้เราอาจจะต้องใช้วิธีสลิปเงินเดือนปริ้นเองหรืออาจจะส่งเรื่องไปแจ้งที่แผนกบุคคลเพื่อขอสลิปเงินเดือนออนไลน์แทน ตัวอย่างสลิปเงินเดือนออนไลน์เราอาจจะหาได้ทั่วไปตามหน้าอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามพบว่าสลิปเงินเดือนแบบกระดาษคาร์บอนค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบที่ปริ๊นเอง